ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ 1

Επί του ερωτήματος.
Μου ζητήθηκε να γνωμοδοτήσω επί του κάτωθι ερωτήματος: «Με τροπολογία, που ενσωματώθηκε, στο Σχέδιο Νόμου «Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ