ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ 2

Ι. Τεθέντα υπόψη μου έγγραφα-στοιχεία ιστορικού.
1. Η από 16.03.2017 έγγραφη γνωστοποίηση της Τριτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργανώσεως με την επωνυμία «ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ («ΑΔΕΔΥ
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ