ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ 3

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έθεσε υπόψη μου τα εξής:
Το Δ.Σ. της οργάνωσης αποφάσισε την κήρυξη απεργίας διαμαρτυρίας με τη μορφή της στάσης εργασίας στις 19.9.2017 και για τις ώρες απ
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ