ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΣΕ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

 

       Σε συνέχεια του με αριθμό πρωτοκόλλου 300/26 Σεπτεμβρίου 2017 εγγράφου μας, σας αποστέλλουμε τη γνωμοδότηση του ομότιμου καθηγητή
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ