ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΣ

Κατά την τακτική συνεδρίαση του ΔΣ στις 7/9/20Ι6 αφού συζητήθηκαν τα
θέματα ημερήσιας διάταξης
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ