ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11/7/2016
Το Δ.Σ. του Συλλόγου στη τακτική του συνεδρίαση την 6/7/2016 συζήτησε τα
παρακάτω θέματα:
1. Συνδικαλιστική ενημέρωση τ ων μελών του ΔΣ για α) την τακτοποίηση της
εκκρεμότητας σχετικά με τη λειτουργία του τραπεζικού λογαριασμού