ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 2018

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 10/12/2018 συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ