ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΧΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ

          Ο/Η κάτωθι _______________ υπογεγραμμένος/η __________________, που υπηρετώ ως _____________________________
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ