Εξώδικο ενάντια στην προσχηματική αξιολόγηση

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

            Της Ανώτατης Διοικήσεως Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Φιλελλήλων και Ψύλλα αριθμός 2, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ ΤΟ

1) Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών

2) Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

3) Υπουργείο Οικονομικών,

4) Υπουργείο Εξωτερικών,

5) Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,

6) Υπουργείο Εσωτερικών,

7) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

8) Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

9) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

10) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,

11) Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

12) Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,

13) Υπουργείο Υγείας,

14) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

15) Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

16) Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,

17) Υπουργείο Τουρισμού,

18) Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου,

19) Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης,

20) Συνήγορο του Πολίτη,

21) Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.),

22) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

23) Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης,

24) Επιτροπή Ανταγωνισμού,

25) Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών,

26) Ελληνική Στατιστική Αρχή,

27) Συνήγορος του Καταναλωτή,

28) Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας,

29) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,

30) Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης,

31) Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,

32) Τράπεζα της Ελλάδας, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται

*****

 

Κύριοι Υπουργοί,

Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αντιδρώντας στις εισαγόμενες με τις διατάξεις του ν.4250/2014 παράνομες και αντισυνταγματικές ρυθμίσεις που επιχειρεί να εφαρμόσει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφορικά με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και συγκεκριμένα στην παντελώς έωλη νομικά κατανομή ποσοστών ανά οργανική μονάδα αλλά και στις συνδεόμενες με τη συνολική διαδικασία απολύσεις Δημοσίων Υπαλλήλων, αποφάσισε στις 11-4-2014 (ΑΠ 155):

«Να καλέσει τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα όσους εμπλέκονται στην εφαρμογή του νόμου, λόγω της θέσεως τους στη διοικητική ιεραρχία, να απέχουν από κάθε σχετική διαδικασία. Κανείς δεν πρέπει να συνεργήσει με την υπογραφή και τη συμμετοχή του σε απολύσεις συναδέλφων. Κανείς δεν πρέπει να βάλει την υπογραφή του σε μια προδήλως παράνομη και αντισυνταγματική διαδικασία». 

            Σε εκτέλεση της απόφασης αυτής, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δηλώνει, ότι μετά το πέρας τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα κηρύσσεται αποχή διαρκείας όλων των υπαλλήλων του Δημοσίου από κάθε διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα αλλά όχι περιοριστικά:

(α) από την έκδοση αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστώσεων του άρθρου 7 παρ.5 του π.δ. 318/1992

(β) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης

(γ) Από τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992)

(δ) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992)

(ε) από τη συμμετοχή σε Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης σε κάθε υπουργείο (άρθρο 24 του π.δ. 318/1992)

(στ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που συνάπτεται με τη διαδικασία αυτή, όπως παροχή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού κλπ

Σημειώνεται, ότι η ως άνω αποχή των υπαλλήλων, που εκπροσωπούμε, από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από το αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

            Σας γνωστοποιούμε, ότι από την παρέλευση τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα, κηρύσσουμε αποχή διαρκείας από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με τη διαδικασία αξιολογήσεως, παρέχοντας κατά τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδοτώ νομίμως την παρούσα προς ον αύτη απευθύνεται, προς γνώση του και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.

Αθήνα, 13/5/2014

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ

Εξώδικο ενάντια στην προσχηματική αξιολόγηση