ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

Στο πλαίσιο του ν3979/2011 με την αριθ. πρωτ.
ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/14757/25.7.2011 (Β΄1659) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ