ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΑΣΗΣ

Tο
Διαβάστε το συνημμένο αρχείο ΔΣ επανέρχεται στο θέμα της ανάδειξης Επιτροπών Βάσης σύμφωνα με το
αρθρ.14 του καταστατικού του Συλλόγου μας,