ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Την ΠÝμπτη 2’| ΙO7Ι2016 και ενüψει τηò σýσκεψηò ενημÝρωσηò για την
προετοιμασßα τηò Ýνταξηò των φορÝων στον ΕΦΚΑ, ο ΔιοικητÞò του ΙΚΑ
ΕΤΑΜ επισκÝφθηκε το ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ και συναντÞθηκε με το
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ