ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΟΘ

Η Δημοσιουπαλληλική Αγωνιστική Συσπείρωση (ΔΑΣ) είναι ο συνδυασμός
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ