ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΜΑ
Του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟY «ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» δια του εκπροσώπου ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του Σ.Ε. ΙΚΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ κ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ