ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΣ

ΑΙΤΗΜΑ
Του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟY «ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» δια του εκπροσώπου ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του Σ.Ε. ΙΚΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ κ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ