ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΔΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΤΟ
ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ 7/6/2017
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ