26092011 – Θέματα ΟΑΕΕ

Σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 53 του νόµου 3996/2011 «Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»

28092011 – Πλασματικά έτη ασφάλισης

Εφαρµογή των διατάξεων του νόµου 3996/2011 «Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθµίσεις Θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και Άλλες ∆ιατάξεις» στους ασφαλισµένους των πρώην ειδικών ταµείων

01112011 – Περικοπή συντάξεων

Γνωστοποίηση διατάξεων των παρ 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011

26092011 – Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Παροχή διευκρινίσεων, σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 10, του ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 115)

28092011 – Ναυτικοί & Τουριστικοί πράκτορες ΟΑΕΕ

Σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 54 του νόµου 3996/2011 «Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις”

Ν. 4093 – Όρια ηλικίας πρώην ειδικά ταμεία

Εφαρµογή των διατάξεων του νόµου 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016», που αφορούν στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισµένους των πρώην ειδικών ταµείων

Ν. 4093 – Όρια ηλικίας ΝΑΤ

Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του σχετικά µε την αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης

Ν. 4093 – Όρια ηλικίας ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Γνωστοποίηση δηµοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του

Ν. 4093 – Όρια ηλικίας αυτασφαλισμένων ΟΑΕΕ

Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. ΙΑ.4. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 για τις µεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από την 01.01.2013 και εφεξής.

Ν. 4093 – Όρια ηλικίας αυτασφαλισμένων

Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. ΙΑ.4 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 – Μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από 1/1/2013 και εφεξής

1 2 3 10