Γραπτή εξέταση επιλογής προϊσταμένων

Γραπτή εξέταση για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων