Ν. 4093 – Εφάπαξ

Γνωστοποίηση ρυθµίσεων του άρθρου πρώτου υποπαράγραφος ΙΑ.5. περίπτωση 2 του ν. 4093/2012, σχετικά µε την µείωση των εφάπαξ βοηθηµάτων.