Ν. 4093 – Κατάργηση δώρων, επιδομάτων

Γνωστοποίηση ρυθµίσεων του άρθρου πρώτου, υποπαράγραφος ΙΑ.6. περίπτωση 3 του ν. 4093/2012