Ν. 4093 – Μειώσεις συντάξεων

Γνωστοποίηση ρυθµίσεων του άρθρου πρώτου παράγραφος ΙΑ υποπαράγραφος ΙΑ.5. περίπτωση 1 του ν.4093/2012, σχετικά µε την µείωση των συντάξεων