Ν. 4093 – Όρια ηλικίας αγροτών

∆ηµοσίευση του ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο, παράγρ. ΙΑ.,υποπαράγραφ.4, παραγρ.1 έως και 5, ΦΕΚ Α, 222/12-11-12), αναφορικά µε αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης