Ν. 4093 – Όρια ηλικίας αυτασφαλισμένων ΟΑΕΕ

Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. ΙΑ.4. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 για τις µεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από την 01.01.2013 και εφεξής.