Ν. 4093 – Όρια ηλικίας αυτασφαλισμένων

Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. ΙΑ.4 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 – Μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από 1/1/2013 και εφεξής