26092011 – Θέματα ΟΑΕΕ

Σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 53 του νόµου 3996/2011 «Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»