26092011 – Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Παροχή διευκρινίσεων, σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 10, του ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 115)