28092011 – Ναυτικοί & Τουριστικοί πράκτορες ΟΑΕΕ

Σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 54 του νόµου 3996/2011 «Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις”