28092011 – Πλασματικά έτη ασφάλισης

Εφαρµογή των διατάξεων του νόµου 3996/2011 «Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθµίσεις Θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και Άλλες ∆ιατάξεις» στους ασφαλισµένους των πρώην ειδικών ταµείων