4024/11 – Διευκρινιστική εγκύκλιος (συλλογικά όργανα)

Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση (άρθρο 26 του ν.4024/2011)