4210/13 – Διευκρινιστική εγκύκλιος (άδειες)

Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄)